Us deixem un resum de la normativa de pesca recreativa que hi ha actualment al nostre estat.

 Pesca recreativa

1-Obligatori tenir una llicència de Pesca.

2-Captura màxima de 5 kg/dia.

3-Màxima captura de pesca:

3.1- Cinc peixos per llicència i dia, amb un màxim de 20 peces per embarcació                          i dia per la tonyina blanca i lluç.

3.2-Una peça per llicència amb un màxim de quatre peces per embarcació i                              dia, per la resta d’espècies.

4-És permès pescar amb un màxim de 2 canyes i sis hams per llicència.

5-La pesca marítima submarina serà exclusivament amb arpons manuals o impulsats per medis mecànics.

6-Cada bussejador haurà de portar obligatóriment una boia de senyalització.

7-Està prohibit:

  • La venda de les captures obtingudes,
  • Molestar de cap manera les feines dels pescadors professionals,
  • L’ús propi i la tinència d’arts o aparells propis de professional, carrets de pesca de tracció elèctrica o hidràulica, etc.
  • Fer servir llums, substància verinosa, narcòtica, explosiva o contaminant,
  • L’ús d’equips autònoms o semiautonom de busseig
  • La pesca en canals d’accés als ports,
  • La pesca submarina exercida entre la posta i sortida del sol.

8- Queda totalment prohibida la pesca i extracció de: coralls, mol·luscs bivalves, mol·luscs gasteròpodes, i crustacis.

9-Hi ha algunes espècies que estan sotmeses a mesures de protecció diferenciada com: tonyina vermella, tonyina blanca, peix espasa, marlins, agulles, peix vela i lluç.

9.1 Captura màxima de 5 individus/dia per llicència

9.2 Captura màxima de 20 individus/dia per vaixell.DSCN3107