Aquí us deixem un resum de la normativa vigent del pla d’usos de Sant Feliu de Guíxols

a) Determinació dels usos

A efectes d’aquest Pla, les restriccions als usos generals es determinaran en funció de la seva naturalesa segons es tracti de platges, cales o penya-segats litorals.

Depen de la naturalesa que es tracti (platges, cales, penyasegats) s’utilitzaran unes normes o altres.

b) Classificació
A efectes d’aquest Pla, els diferents sectors del litoral es classificaran així:
Es consideren platges de nord a sud:

-la Platja de Sant Pol

-la de Sant Feliu, a excepció de la platja situada dins la zona portuària.
-la platja dels Canyerets

 1. Es consideren cales de nord a sud:

-la Cala Maset

-la Cala de n’Oliu

-la Cala de l’Ametller

-la Cala Jonques

-la Cala de Port Salvi

-la Cala del Vigatà

-la Cala d’en Bosch

-la Cala Urgell

 1. Es consideren penya-segats litorals: la resta de la franja costanera del municipi, a excepció dels espigons anomenats Moll de Pedra i Espigó de Llevant situats a la platja de Sant Feliu de Guíxols.

c) Usos permesos, serveis municipals i restriccions a les platges

 

 1. Les platges seran zones públiques de bany i es podran realitzar qualsevol activitat que estigui permesa.
 2. Les platges son espais públics però poden haver-hi serveis que gaudeixin d’una concessió.
 1. Les platges tindran lliure accés de vianants, així com accés amb transport públic a les platges de Sant Pol i de Sant Feliu.
 2. Les platges comptaran amb servei de neteja.
 3. La zona de bany estarà degudament abalisada i restringida a qualsevol tipus d’embarcació a vela, rem, motoritzada o qualsevol altre mitjà de locomoció. Per a l’accés d’entrada i sortida d’embarcacions lleugeres s’habilitaran diversos canals.
 4. Els canals estaran degudament definits, senyalitzats i abalisats, i s’ajustaran a la vuitena de les Instruccions de navegació de les aigües marítimes de la província de Girona, dictada per la Capitania Marítima de Palamós, de la Direcció General de la Marina Mercant. El canal situat a la platja de Els Canyerets, és lliure. Dins d’aquests canals no es podrà nedar ni fer cap altre activitat a excepció de la navegació, la qual no es podrà efectuar a una velocitat superior als tres nusos i s’adoptaran en tot moment les precaucions necessàries per evitar riscos a la seguretat humana.
 5. Seran prohibits dins la platja l’estacionament i el trànsit motoritzat, tret dels serveis de neteja municipals i els vehicles dels serveis d’emergència. En els espais propers de les platges hi haurà aparcaments autoritzats, alguns d’ells adaptats i degudament senyalitzats.
 6. La Platja de Sant Pol es considera incompatible amb l’entrada i sortida d’embarcacions a motor, a excepció de les destinades als serveis autoritzats de la platja i les dels serveis d’emergència.
 7. L’atracament d’embarcacions de línies regulars de trànsit de passatgers en règim d’explotació comercial temporal o permanent no podrà ubicar-se fora de la zona portuària.
 8. Entre els serveis de temporada, i per motius de seguretat, no s’admetran les motos nàutiques, les quals hauran d’embarcar-se forçosament des de la zona portuària. En cap cas les motos nàutiques podran accedir a la platja, a excepció de trobar-se en situació d’emergència.
 9. En les platges de Sant Feliu, Sant Pol i Els Canyerets, així com des dels espigons de la Platja de Sant Feliu, no s’admetran usos de pesca amb canya dins la zona delimitada per a banyistes en el període comprès entre la sortida i la posta de sol, ni cap tipus d’activitats subaquàtiques, llevat de les activitats anomenades de seawatching o snorkeling, o bé les activitats d’escafandrisme organitzades pels clubs de submarinisme o l’ajuntament, destinades a la neteja del fons marí.
 10. En les platges no es permet l’acampada, ja sigui en tenda de campanya, vehicle o remolc habitable.
 11. Es prohibeix la venda ambulant

  e) Usos permesos i restriccions a les cales

  Pel seu caràcter d’espai públic, l’ocupació de les cales no serà permesa llevat dels serveis establerts en aquest Pla o aquelles instal·lacions que gaudeixin una concessió administrativa de la Subdirecció General de Ports i Costes.

 1. Les cales seran considerades sempre com zones públiques de lleure i bany; en elles podran realitzar-se tots els usos que disposa l’article tercer d’aquest Pla, exceptuant les restriccions generals establerts en aquest pla i les que s’especifiquen a continuació.
 2. A les cales no es preveuen d’ocupacions de serveis.
 3. Les cales tindran lliure accés de vianants i serà prohibit l’estacionament i el trànsit motoritzat.
 4. La zona de bany estarà abalisada a Cala Maset, Cala Ametller, Cala Port Salvi i Cala del Vigatà.
 5. A les cales no abalisades s’informa que és prohibit l’ancoratge i altres activitats al damunt de les comunitats de posidònia, tal com estableix la normativa vigent –Ordre de 31 de juliol de 1991 de la Direcció General de Pesca i Acció Marítimes, Llei 2/2010 de 15 de febrer, de pesca i acció marítimes, i també cal tenir present el catàleg actualitzat d’espècies amenaçades que va aprovar el Consell de Ministres el dia 5 de febrer de 2011-, i es recomana tenir molta cura amb l’ancoratge damunt de les comunitats de precoral·ligen i coral·ligen –hàbitats rocosos- en una franja de 200 m d’amplada comptada a partir de la línia de costa.

L’ancoratge serà permès a la resta d’espais –hàbitats sorrencs-, d’acord amb la normativa vigent i sempre realitzant la maniobra d’ancoratge amb la màxima cura per a preservar el fons marí.

 1. La navegació de qualsevol tipus d’embarcació a vela, rem o motoritzada en aquest espai s’haurà d’ajustar a la normativa vigent de navegació i als articles 69.1 i 69.2 de RD 1471/1989, de 1 de desembre, pel qual s’aprovà el Reglament per al desenvolupament i execució de la Ley 22/1988, de 28 de juliol, de Costas.
 2. En les cales no es permet l’acampada, ja sigui en tenda de campanya, vehicle o remolc habitable.
 3. En les cales Ametller, del Vigatà i Port Salvi, dins la zona abalisada per a seguretat dels banyistes, no s’admetran usos de pesca amb canya des de la sortida a la posta del sol, ni la pesca submarina en cap hora del dia (d’acord amb el Decret 109/1995, de 24 de març, de pesca recreativa).

  f) Usos permesos als penya-segats litorals

 1. Els penya-segats litorals seran considerats com a zones públiques.
 2. Es considerarà prohibit l’ancoratge en una franja de 50m d’aplada comptada a partir de la línia de costa al damunt de les comunitats de posidònia –d’acord amb la legislació vigent de protecció de la posidònia- allà on es troben, i caldrà tenir molta cura amb l’ancoratge damunt de les comunitats de precoral·ligen i coral·ligen –hàbitats rocosos- en una franja de 200m d’amplada comptada a partir de la línia de costa.

L’ancoratge serà permès a la resta d’espais –hàbitats sorrencs-, d’acord amb la normativa vigent i sempre realitzant la maniobra d’ancoratge amb la màxima cura per a preservar el fons marí.

 1. És permès l’ús de pesca amb canya des de terra sense limitació horària, a excepció de les zones abalisades per a banyistes, dins les quals no es podrà pescar entre la sortida i la posta del sol (Decret 109/1995, de 24 de març, de pesca recreativa).
 2. La pesca submarina, d’acord amb l’anterior Decret, s’haurà de practicar a una distància de 100 m dels arts de pesca fixos o flotants legalment calats, de les canyes dels pescadors i de les embarcacions dedicades a qualsevol classe de pesca professional, i almenys a 250 m de la vora de les zones de bany, en paral·lel a la costa. No es podrà practicar dins les zones delimitades de banyistes.

g)Àmbits de protecció

 1. Es classifica com a àmbit de protecció local terrestre les Dunes de la platja de Sant Pol i de la platja dels Canyerets on, amb l’objectiu de protegir la vegetació, s’han instal·lat pilones de fusta certificada ambientalment i rètols d’informació ambiental, als efectes d’assenyalar els itineraris per transcórrer pel seu àmbit o els seus valors naturals.
 2. Es classifiquen com a àmbits de protecció marina:
 • La totalitat dels alguers i comunitats de fanerògames existents en el fons marí, d’acord amb la normativa específica vigent que protegeix aquestes comunitats.
 1. c) L’Ajuntament mantindrà les campanyes d’educació ambiental per a donar a conèixer entre els ciutadans de la nostra població, visitants i usuaris d’embarcacions els valors del fons marí del nostre municipi i aconseguir el seu respecte i ús sostenible, especialment de:
 • La comunitat de precoral·ligen i coral·ligen existents a la cala de l’Ametller fins als illots de les Balelles, entesa en tota la seva amplitud des del Cap de Mort fins a les Sofreres (espai comprès al PEIN fins a la cota batimètrica de 60 m)
 • Els sistemes marins bentònics, el precoral·ligen i el coral·ligen situats a la Punta de Garbí i a la franja litoral de ponent, i la zona marítima compresa entre Ses Ulleres i la Punta d’en Bosch.